• Ruralnostra

    Queixes i Reclamacions

    Quejas y Reclamaciones - Persona poniendo una queja o reclamación a través de su portátil

L’entitat té l’obligació d’atendre i resoldre les queixes i les reclamacions presentades pels clients en el termini d’un mes (si ets consumidor), 15 dies hàbils en el cas dels servicis de pagament (sigues consumidor o microempresa) o dos mesos (si no ets consumidor), des de la data de presentació en el servici d’atenció al client.

Servici d’Atenció al Client – Ruralnostra

Si la solució que hem oferit no resulta satisfactòria o ha transcorregut un termini màxim de dos mesos des de la presentació de l’escrit sense haver rebut resposta, el client podrà plantejar les seues queixes i reclamacions, segons corresponga, a:

Abans de recórrer a aquests servicis, la normativa exigeix que el client justifique haver acudit prèviament al servici d’atenció al client.