• Ruralnostra

  Què és MiFID?

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

La MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de servicis d’inversió i, generalment, afecta directament a la forma en què les entitats de crèdit o empreses d’inversió informen, assessoren o venen productes financers als seus clients o clients potencials. Aquesta directiva està vigent des de l’1 de novembres de 2007.

MiFID II és la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID i la seua entrada en vigor és el 3 de gener de 2018.

Quins són els objectius de MiFID II?

 • Reforçar la protecció i la transparència a l’inversor i les normes de conducta, així com les condicions de competència en la negociació i liquidació d’instruments financers.

 • Introduir un marc regulador comú que unifique els servicis financers en els països de la Unió Europea.

 • Augmentar la transparència i la supervisió dels mercats financers i vetllar pel correcte funcionament dels mercats en la formació de preus.

 • Regular el comportament de les entitats financeres incrementant-hi la competència.

Principals servicis d’inversió

 • Venda assessorada que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, basades en les seues circumstàncies personals (situació financera, perfil de risc, coneixement o experiència en instruments financers, objectius d’inversió).

 • Venda no assessorada (comercialització) que consisteix en l’execució i tramitació d’ordres per compte de clients sobre productes d’inversió. Caixa Rural sols oferirà els instruments financers que considere adequats per al client. Quan aquest sol·licite sota la seua pròpia iniciativa la contractació d’un instrument financer no complex, Caixa Rural no està obligada a avaluar els coneixements i l’experiència del client.

 • Gestió discrecional de carteres: l’entitat gestiona les inversions endreçades al mandat conferit pel client, que es recull en un contracte de gestió de cartera específic.

A quins productes s’aplica?

 • Renda Variable

 • Renda Fixa.

 • Instruments del Mercat Monetari.

 • Institucions d’inversió Col·lectiva, entre elles els Fons d’Inversió.

 • Derivats en Mercats Organitzats i OTC (derivats no cotitzats en mercats organitzats).

 • Productes estructurats o referenciats.

 • Altres valors i actius financers híbrids.

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni el mateix risc. Per això, la MIFID distingeix entre dos tipus de productes que es classificaran en funció de la complexitat i de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment: producte complex i producte no complex.

No quedarien afectats per la MIFID, entre altres, els productes següents:

 • Comptes corrents

 • Llibretes d’estalvi a la vista

 • Imposicions a termini fixe

 • Depòsits a termini de rendiment variable amb capital garantit

 • Plans de pensions

 • Assegurances d’estalvi (P2000, PVI, Unit Linked…)

 • Mitjans de pagament

Com s’adapta el producte al client?

La MiFID preveu dos tipus d’avaluació o test que, segons circumstàncies, el client deurà realitzar.

1. Test d’idoneïtat

Avalua els coneixements i les experiències del client, els seus objectius d’inversió i la capacitat financera. Aquest test es realitzarà, en tot cas, quan existisca assessorament en matèria d’inversió (mitjançant contractament).

No obstant, per a determinades contractacions d’instruments financers i de manera puntual, Caixa Rural també avaluarà els coneixements i experiències del client, els seus objectius d’inversió i la seua capacitat financera.

2. Test de conveniència

Avalua els coneixements i les experiències del client sobre l’instrument que es disposa a contractar. Aplica quan es tracta d’un producte complex i la iniciativa de contractació resideix en el client o quan, en cas dels productes no complexos, el client indica que la iniciativa de l’operació és de Caixa Rural.

Qui es beneficia de MiFID?

MiFID estableix una sèrie de normes de conducta a aplicar en la relació amb els clients en funció del tipus de servici prestat, el tipus de producte i la classificació que se’ls atorga.

Caixa Rural compta amb mesures de protecció que s’ajusten a la normativa MiFID i que es poden apreciar tant abans com després de contractar determinats productes i servicis d’inversió.

Abans d’invertir:

A. Es classifica el client en funció de 3 categories que, ordenades de major a menor nivell de protecció, són:

 • Minorista: particulars, PYMES.

 • Professional: grans empreses, inversors institucionals...

 • Contrapart Elegible: bancs, caixes, entitats regulades...

Caixa Rural assigna cada client inversor una categoria que hi podrà ser modificada quan es sol·licite, en l’oficina habitual, si s’acompleixen els requisits establerts per la Norma.

No obstant, un canvi de classificació a una categoria que pressupose un nivell major de coneixements i experiència financera podria implicar limitacions quant a la protecció com a client per a la prestació de servicis d’inversió per part de Caixa Rural.

B. Se sol·licita al client determinada informació, a través dels tests de convivència i d’idoneïtat, segons el servici d’inversió que se li prestarà, per a avaluar si els productes són convenients segons els seus coneixements i experiència (comercialització de productes) o adequats per al seu perfil d’inversor (assessorament i gestió discrecional de carteres).

C. Se facilita informació al client que li permet comprendre la naturalesa i els riscos dels productes i servicis d’inversió, cosa que l’ajuda a prendre decisions.

Durant i després de la inversió:

A. Mitjançant la correcta documentació de les operacions que se realitzen.

B. Amb una gestió de les ordres dels clients ràpida i àgil, mitjançant els distints canals que la Caixa posa a la seua disposició.

C. Aplicant la seua política d’execució d’ordres o millor execució i la confirmació posterior de cada operació.

D. Remetent als clients informació periòdica sobre les seues inversions.

 • Informes d’inversió: rebràs l’evolució dels teus productes d’estalvi i d’inversió i els canvis en les posicions en el període de referència.

 • La Caixa et remetrà la informació, almenys una vegada a l’any, sobre els costos que hages tingut en relació amb els productes i servicis prestats.

E. L’entitat et requerirà l’actualització dels tests d’avaluació amb la periodicitat que exigisca la norma.

Quins nous aspectes de protecció per a l’inversor estableix MiFID?

 1. Formació dels empleats: els empleats, que informen o assessoren sobre inversions, deuen posseir coneixements i experiències adequades, per la qual cosa les entitats financeres tenen l’obligació d’acreditar els seus coneixements per tal d’informar o assessorar sobre productes d’inversió.

 2. Avaluació de la idoneïtat: MiFID II reforça aspectes determinats del test d’idoneïtat. Concretament, s’obtindrà major informació sobre la capacitat de suportar pèrdues (en l’àmbit de la situació financera) i la tolerància al risc del client (en l’àmbit dels objectius d’inversió) amb la finalitat d’ajustar les recomanacions a les necessitats del client d’una forma més adequada.

 3. Definició del mercat objectiu: les entitats financeres deuen disposar d’un procediment per aprovar i revisar els seus productes i servicis i, a més, determinar la categoria de clients als quals s’ofereixen.

 4. Informació al client: s’ha d’informar els clients detalladament de les característiques dels productes i servicis d’inversió, abans oferts, especialment dels riscos, dels costos i de les despeses associades. Així mateix, es veuen incrementats els requisits d’informació posteriors a la contractació.

 5. Cobrament d’incentius: se restringeixen els supostos que permeten el cobrament d’incentius de tercers per part de les entitats financeres i és un requisit necessari per al cobrament que s’incremente la qualitat del servici ofert al client. Així mateix, es proporcionarà al client informació detallada de tots els incentius que percep l’entitat.

 6. Identificació i gestió dels possibles conflictes d’interès: es reforcen les polítiques d’identificació, gestió i prevenció dels conflictes d’interès.

Més informació d’interès

Política d’execució

Descriu les mesures adoptades per l’Entitat per tractar d’obtindre el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l’entrada en vigor de MiFID II, publicarem, anualment, els principals intermediaris i centres d’execució que transmeten ordres de clients per a cada tipus de producte financer, així com informació sobre la qualitat de l’execució obtinguda.

Política d’incentius

Informa de l’existència, de la naturalesa i de la quantia de les comissions, honoraris o beneficis no monetaris que l’Entitat pot rebre o bé pagar a tercers. Amb la finalitat de proporcionar una major claredat sobre el cobrament o el pagament d’incentius, t’indicarem la quantia prèviament a la contractació de l’operació. Quan no siga possible determinar l’import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la quantia. En eixe cas, se comunicarà l’import exacte de forma posterior.

Política de conflictes d’interès

L’Entitat compta, actualment, amb mesures i procediments per a detectar, previndre o gestionar els possibles conflictes d’interès que pogueren sorgir en la prestació dels servicis. En cas de no ser suficient, l’Entitat revelarà la naturalesa general, l’origen dels conflictes d’interès i les mesures adoptades per a mitigar eixos riscos abans d’actuar.

Política de salvaguarda d’actius

Estableix mesures adequades i específiques que garanteixen la salvaguarda dels instruments financers i dels fons dels clients i en concret: l’efectiva distinció dels actius d’un client respecte dels altres i respecte de l’Entitat i la seua exactitud i correspondència amb els instruments i fons dels clients, per la qual cosa realitzarem conciliacions periòdiques amb fonts externes, en cas d’utilitzar terceres entitats com a subdepositàries.

Principals criteris del procediment per a la prestació de servicis d’inversió

Principals Centres d’Execució (RTS 28)

D’acord amb el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 de la Comissió, es mostra un document adjunt on hi apareix la identitat dels principals centres d’execució en termes de volum de negociació en els quals s’han executat les ordres dels nostres clients.

Política Conveniència i Idoneïtat

Sostenibilitat