• Ruralnostra

  Clàusula sòl

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Informació clàusula sòl

Amb efectes des del 17 de febrer de 2017, Ruralnostra ha establert un sistema de reclamació prèvia, a través d’un Servici Especialitzat, dotat dels recursos necessaris per a resoldre de manera eficient les reclamacions previstes en el Reial decret llei 1/2017, del 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl realitzades pels clients consumidors.

Aquest sistema de reclamació prèvia tindrà caràcter voluntari per al consumidor.

 

1. Procediment per a reclamar la devolució

Per a realitzar la reclamació prèvia prevista en aquest sistema, Ruralnostra posa a la teua disposició els següents canals als quals et podràs dirigir:

 • De manera personal: A qualsevol oficina de la nostra Entitat

 • Per correu electrònic: Clausulasuelo.ruralnostra@ruralnostra.com

 • Correu Postal::
  Servici d’ Atenció al client (Servici Especialitzat Clàusula Sòl)
  Ruralnostra
  c/Tales, 2 - 12549 Betxí Castellón

 

L’objectiu del Servici Especialitzat de la clàusula sòl és establir un procediment àgil que permeta la ràpida resolució de les reclamacions als efectes de l’establiment de les accions que faciliten la possible devolució, en cas que procedisca, de les quantitats satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en l’aplicació de clàusules sòl determinades, contingudes en contractes de préstec o de crèdit garantit amb hipoteca immobiliària el prestatari (persona física) de la qual siga un consumidor en els termes recollits en el Reial decret llei 1/2017.

El Servici Especialitzat s’ubica dins del Servici d’Atenció al Client de l’Entitat, amb l’objectiu que l’anàlisi s’efectue d’una manera més ràpida i es puga donar un tractament específic i diferenciat respecte d’altres reclamacions rebudes per l’Entitat.

Les persones que s’ha establert per tal d’atendre en aquest Servici Especialitzat, compten amb l’experiència i els coneixements suficients en la resolució de reclamacions, tant judicials com extrajudicials, i estan familiaritzades amb els sistemes d’informació de l’Entitat, cosa que possibilita una agilitat major.

Els components del Servici i el seu responsable establiran l’organització interna que resulte més eficaç per resoldre les reclamacions, així com per a marcar uns criteris respecte de les solucions a aportar a cadascuna de les reclamacions.

El Servici té l’obligació d’atendre i resoldre les reclamacions de la clàusula sòl presentades pels clients consumidors. Una vegada presentada la reclamació al Servici, aquest té l’obligació d’acusar-ne el rebut immediat al Reclamant als efectes del còmput de terminis.

Si s’entenguera que la petició no procedeix, se comunicaran les raons en les quals es fonamenta aquesta decisió i es donarà per conclosa la reclamació.

Si s’entenguera que la petició és procedent, el Servici Especialitzat efectuarà un càlcul de la quantitat a retornar i remetrà al client una comunicació desglossant-ne el càlcul.

El termini màxim per a què el consumidor i l’entitat arriben a un acord i es pose a la disposició del consumidor la quantitat a retornar serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la reclamació. A efectes que el consumidor puga adoptar les mesures que estime oportunes, s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord:

 • Si l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor.

 • Si finalitza el termini de tres mesos sense comunicació per part de l’entitat de crèdit al consumidor que reclama.

 • Si el consumidor no està d’acord amb el càlcul de la quantitat que se li ha de tornar efectuada per l’entitat de crèdit o hi rebutja la quantitat oferida.

 • Si, transcorregut el termini de 3 mesos, no s’ha posat a disposició del consumidor de mode efectiu la quantitat oferida.

 

Igualment, t’informem que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries en els termes establerts en el Reial decret llei 1/2017 i seran comunicades a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Una vegada establerta la quantitat a retornar, es podrà acordar l’adopció de mesures compensatòries distintes a la devolució en efectiu. En aquest cas, el client tindrà un termini de 15 dies per a manifestar si hi està d’acord o no.

Les parts no podran exercir entre elles ninguna acció judicial o extrajudicial, incloent-hi reclamacions davant del Servici de Reclamacions del Banc d’Espanya en relació amb l’objecte de la reclamació durant el temps en què aquesta es substancia. El client podrà adoptar les mesures que estime oportunes una vegada haja conclòs el procediment extrajudicial per qualsevol de les causes indicades amb anterioritat.

Si la reclamació haguera sigut presentada amb anterioritat a la data d’implantació del sistema de reclamació previ (la que s’indica a l’inici del present document) el termini de tres mesos començarà a comptar des de la data d’inici.

 

2. Reial decret

 

 

3. Normativa de transparència i protecció del client de servicis financers

 • Reial decret llei 1/2017, del 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. Reglament del Servici d’ Atenció al client.

 • Llei 2/1994, del 30 de març. Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris (BOE de 4 d’abril).

 • Llei 44/2002, del 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer. (BOE de 23 de novembre) (Correcció d’errades, BOE de 7 de febrer de 2003) Art. 30.

 • Ordre ECO/734/2004, de l’ 11 de març, sobre els departaments i servicis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres (BOE de 24 de març).

 • Llei 22/2007, de l’ 11 de juliol, sobre comercialització a distància de servicis financers destinats als consumidors (BOE de 12 de juliol).

 • Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries (BOE de 30 de novembre) (correcció d’errades BOE de 13 de febrer de 2008).

 • Llei 41/2007, del 7 de desembre, per la qual se modifica la Llei 2/1981, de 25 de març. (BOE de 8 de desembre) Art. 7 a 9.

 • Llei 2/2009, del 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de servicis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE d’1 d’abril).

 • Llei 16/2009, del 13 de novembre, de servicis de pagament (BOE de 14 de novembre)

 • Reial decret 712/2010, del 28 de maig, de règim jurídic dels servicis de pagament i de les entitats de pagament.

 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als servicis de pagament. (BOE de 18 de juny).

 • Ordre EHA/1718/2010, de l’ 11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels servicis i productes bancaris. (BOE de 29 de juny).

 • Circular 6/2010, del 28 de setembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels servicis i productes bancaris. (BOE d’ 11 d’ octubre de 2010).

 • Llei 2/2011, del 4 de març, d’ Economia Sostenible. (BOE de 5 de març) Arts. 29, 31 i DT 5na.

 • Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. (BOE de 25 de juny).

 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de servicis bancaris. (BOE del 29 d’ octubre) (Correcció d’errades BOE de 3 de desembre)

 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. (BOE de 10 de març).

 • Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d’ Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de servicis de pagament, sobre transparència dels servicis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.( BOE de 6 de juliol)

 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, per la qual se regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels servicis de reclamació del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. (BOE de 22 de novembre)

 • Reial decret llei 6/2013, del 22 de març, de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i altres mesures de caràcter financer. BOE de 23 de març de 2013) (Correcció d’errades de 4 d’ abril de 2013) DA 2ª.

 • Llei 1/2013, del 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social (BOE de 15 de maig))

 • Llei 10/2014, del 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit. (BOE de 27 de juny) (Correcció d’errades BOE de 28 de juny). Art. 5 i DA 20ª.

 • Ordre ECC/2316/2015, del 4 de novembre, relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers. (BOE de 5 de novembre)

 • Llei 36/2003, de l’ 11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.

 • Reial decret llei 6/2012, del 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

 • Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

 • Reial decret llei 16/2011, del 14 d’octubre (B.O.E. del 15 d’octubre), pel qual es crea el Fons de Garantia de Depòsits d’ Entitats de Crèdito i Reial Decret 628/2010 del 14 de maig del Ministeri d’Economia i Hisenda (B.O.E. del 3 de juny), pel qual es modifiquen el Reial decret 2606/1996, del 20 de desembre (B.O.E. del 21 de desembre), sobre fons de garantia de depòsits en entitats de crèdit i el Reial decret 948/2001, del 3 d’agost (B.O.E. del 4 d’agost), sobre sistemes d’ indemnització dels inversors.

 • Decret 123/2008 de l’ 1 de juliol del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i Departament de Cultura del País Basc (B.O. País Basc del 16 de juliol), sobre els drets lingüístics de les persones consumidores y usuàries.

 • Llei 22/2010 del 20 de juliol del Parlament de Catalunya (DOGC de 23 de juliol), del Codi de Consum de Catalunya.

 

 

4. Formulari de reclamació clàusula sòl