• Ruralnostra

  Compliment Normatiu

  Cumplimiento Normativo
 • Gris oscuro
 • Prevenció de Blanqueig de Capitals

  Ruralnostra, Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

  Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establits en compliment tant de la legislació española com d'aquella normativa internacional aplicable dins del territori nacional, i seran supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

  Aquestes polítiques i procediments tenen com a objectiu la no utilització de l'estructura de l'Entitat per a la realització d'activitats que pogueren estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

  Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

  • Establiment de polítiques i procediments d'admissió de clients.
  • En tot cas, està prohibit l'establiment de relacions de negoci tant amb persones incloses en la llista pública de la Unió Europea de persones relacionades amb el terrorisme, com amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
  • Establiment de mesures de diligència deguda a tots els clients. Aquestes mesures de diligència deguda, formades per les obligacions d'identificar, conéixer i realitzar un seguiment continu de la relació de negocis, s'aplicaran en funció del risc assignat a cada client.
  • El coneixement de l'activitat del client implica més accions que la mera aportació de documentació.
  • Conservació digitalitzada dels documents identificatius i acreditatius de l'activitat dels clients durant un termini de deu anys.
  • Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques que permeten la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
  • Comunicació al Servei Executiu de totes aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
  • Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que siga ben requerida per aquest organisme, bé d'obligada comunicació.
  • Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
  • Accés per part de tots els empleats de l'entitat tant a les polítiques i procediments escrits interns, com a qualsevol modificació d'aquestes.
  • Auditoria anual per part d'un expert extern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, que analitza tant els procediments establits en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, com el seu compliment.
  • Establiment d'un Òrgan de Control Intern.

  Totes les polítiques i procediments que en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme són aplicades per Ruralnostra, són actualitzades en funció del que s'estableix en la normativa vigent a cada moment.

  Compliment Penal

  Per a comunicar la possible comissió de conductes que pogueren resultar constitutives d'un delicte, contacta amb nosaltres en l’adreça següent:

  canaletico@ruralnostra.com

  A aquest efecte, posem a la teua disposició el formulari de denúncia adjunt.

  Formulari Denúncia